مقاومت در برابر تغییر و شکست ایده های جدید با پادکست Loran Nordgren New Mind Love2022: مقاومت در برابر تغییر و شکست ایده های جدید با پادکست Loran Nordgren New Mind Love