مدیر نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای گفت: حدود چهار هزار بازی رایانه ای از ابتدای شروع کار نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای، برای رایانه های شخصی و کنسول های مختلف رده بندی شده است.